Arts Van Morgen

Inleiding

Nog paar even en je staat op het punt om je studentenbestaan om te ruilen door datgene waarvoor je zo hard gewerkt hebt: dokter worden. Het kan zijn dat je nu nog examens moet doen, nog stages moet lopen, je masterthesis schrijven of je co-schap moet afronden. 

Alsof je als beginnend arts al niet genoeg verantwoordelijkheden hebt, komen er hier naast ook nog een hoop administratieve zaken bij kijken. En door alle voorlichting sessies, verzekeringsmakelaars en mailtjes is het soms lastig om door de bomen het bos te zien.

We weten hoe je je voelt, niet lang geleden stonden we in jouw schoenen. Daarom publiceren we nu, in 2020, de eerste editie van Arts Van Morgen. Hier vindt je alle informatie die je nodig hebt om de administratieve eindjes aan elkaar te knopen op een beknopte manier. Onze informatie hebben we geprobeerd zo onafhankelijk mogelijk te maken, en we hebben deze veelvuldig gecontroleerd bij de verschillende instellingen. 

Zo kun jij administratief en financieel de juiste stappen op een goed geïnformeerde manier maken, en heb je tijd over om je te focussen op het geneeskundig aspect van je nieuwe doktersbestaan.

We wensen je heel veel succes!

 

Stappenplan Medisch Specialist voor aanvang opleiding

 • Verkrijg het visum (automatisch doorgestuurd na diploma)
 • Het promotiebewijs (automatisch doorgestuurd na diploma)
 • Bewijs van goed gedrag (aan te vragen bij gemeentehuis)
Documenten noodzakelijk:
 • Promotiebewijs
 • Bewijs goed gedrag (maximum 3 maanden oud)
 • Identiteitskaart

   

Stagecontract opgesteld door het ziekenhuis. Noodzakelijk:
 • Visum
 • Identiteitskaart
 • Handtekening van uzelf en de stagemeester
 • Ondertekend door stagemeester en rotatieverantwoordelijke
Uw RIZIV-nummer wordt automatisch verzonden na vorige stappen:
 • Stempel laten maken
 • Voorschriftenboekjes bestellen   

 • Herinschrijven universiteit blijft verplicht tijdens de opleiding
 
 
 


Documenten noodzakelijk: 

 • Eedaflegging (niet verplicht)
 • Inschrijven bij ziekenfonds voor verzekering
 • RIZIV bijdrage onderbrengen
 • Overige financiele zaken: verzekering, pensioenopbouw, etc.

Voor de opleiding

Stap 1: Documenten verkrijgen na afstuderen

Promotiebewijs en visum

Wanneer je afstudeert, krijg je automatisch je promotiebewijs en je visum opgestuurd. Het promotiebewijs is het voorlopige attest van afstuderen dat je krijgt onder voorbehoud dat je je stages nog afwerkt. 

Het visum is een “licence to practise”, dat automatisch wordt uitgereikt en verstuurd door de FOD Volksgezondheid. Als je een buitenlands geneeskundediploma hebt, zul je een aparte procedure moeten doorlopen.
zie www.health.belgium.be/e-services/visum-voor-een-buitenlands-diploma

Bij problemen ivm je visum kan je mailen naar visa@health.belgium.be. Meer informatie over het visum kan je vinden op de officiële website: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/artsen-tandartsen-en-apothekers

Voor de volgende stap heb je ook een bewijs van goed gedrag en zeden nodig. Dit kan je gratis aanvragen bij de gemeente en is drie maanden geldig.

Stap 2: Inschrijving Orde der Artsen

Inschrijving Orde der Artsen

Men moet zich inschrijven vóór de start van de stage bij de Orde der Artsen. Dit kan via een online module met een kaartlezer, of voor wie de Belgische nationaliteit niet machtig is, via manuele registratie.

Men heeft hiervoor nodig:
Identiteitskaart
Kopie van goed gedrag (te halen bij het gemeentehuis)
Het promotiebewijs van de universiteit
Als men deze procedure gedaan is, zal het vervolgens worden gestuurd naar de Provinciale Raad van de Orde der Artsen. Deze zullen de inschrijving nog verwerken en bevestigen. Dit proces moet volledig afgerond zijn voor de stage van start gaat. Als er nog geen duidelijkheid is over in welke provincie je het jaar daarop stage gaat lopen volstaat het soms om je in Brussel in te schrijven.

cfr https://mdrm-registration.ordomedic.be/nl

De Erkenningscommissie van Agentschap Zorg en Gezondheid zal het stageplan anders NIET goedkeuren.

Stap 3 + 4: Stageplan + stagecontract laten ondertekenen en indienen

Indienen Stageplan Erkenningscommissie van Agentschap Zorg en Gezondheid

De Nederlandstalige dossiers voor erkenning worden toegekend door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Dit stageplan moet binnen de 4 maanden na de start van uw stage worden ingediend.

Hierbij zal men nodig hebben:
Attest inschrijving orde der artsen. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden
Diploma master in de geneeskunde. Of overeenkomstig bewijsstuk dat men de algemene erkenningscriteria van de theoretische opleiding heeft nageleefd (bijvoorbeeld attest slagen universitaire opleiding).
Opleidingsovereenkomst 1e stagejaar. Het ziekenhuis waar je stageloopt stelt dit op en dit moet getekend zijn door u en uw stagemeester en stagedienst.
Stageplan. Getekend door stagemeester, stagecoordinator, en jezelf. Hier staat je vijf of zesjarenplan uitgetekend met de desbetreffende periodes en plaatsen. Mocht je enkel van het eerste jaar weten waar je staat, dan mag je bij de overige jaren je universiteit opgeven. 

cfr https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/stageplan/geneesheer

Dit kan tegenwoordig enkel nog maar manueel worden ingediend via post:
Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

– Zij zullen vervolgens controleren of het administratief volledig is, en zal eventueel nog per email vragen uw dossier aan te vullen.
– Zij zullen het stageplan doorsturen naar het RIZIV. Het RIZIV zal vervolgens een nummer voor je voorzien.
– Als het dossier volledig is, zullen zij dit vervolgens naar de erkenningscommissie van uw beroep sturen. Zij geven een positief of negatief advies, of vragen om extra aanvullingen.
– Bij positief advies ontvangt u de positieve beslissing van de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen 30 dagen na de samenkomst van de erkenningscommissie.
– Bij een negatief advies zult u advies krijgen binnen 30 dagen via aangetekend schrijven
– Bij een negatief advies kan me nog een beroep aantekenen met gemotiveerd schrijven

Stap 5: RIZIV-nummer ontvangen

Dit wordt je automatisch verzonden door het RIZIV bij goedkeuring door het agentschap Zorg en Gezondheid en de FOD Volksgezondheid. Wanneer je dit nummer krijgt, kan je meteen ook voorschriften bestellen bij het RIZIV. 

Bij vragen over je RIZIV-nummer kan je mailen naar relameta@riziv.fgov.be

Eveneens zul je nu je stempel kunnen bestellen, waar je naam, specialisatie en RIZIV nummer op zullen staan. Voorschriftenboekjes voor medicatie bestel je via  www.riziv.fgov.be

 
 
 
Stap 6: Herinschrijven Universiteit

Erg belangrijk, maar vaak vergeten, is dat men zich voor de opleiding als specialist nog steeds dient in te schrijven in een universiteit naar keuze voor de MaNaMa in de specialistische geneeskunde. Vaak krijgt men via de studentenmail een herinnering. De kostprijs van de inschrijving is vaak een heel pak lager dan voor de bachelor en de master in de geneeskunde.

 
 
 
Administratie/financiën in orde brengen

Eedaflegging

Via de Orde der Artsen zul je ook een uitnodiging vinden voor de eedaflegging van Hippocrates. Deze aflegging is lauter ceremonieel en niet verplicht. Het is echter wel een mooi moment dat je maar één keer kunt meemaken. Deze eedaflegging zal gehouden worden bij de Orde der Artsen waar je jezelf voor hebt ingeschreven.

De Artseneed van de Nationale Raad van de Orde der artsen van België (versie juli 2011) hanteert de volgende regels:
– Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten.
– Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.
– Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.
– Ik zal mijn patiënten correct informeren.
– Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood. 
– Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij hebben bijgebracht.
– Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.
– Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.
– Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.
– Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.
– Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.
– Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.
Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.   

Inschrijven bij het ziekenfonds 

In België kan iedereen die werkt, een werkloosheidsvergoeding ontvangt, of studeert en ouder is dan 25 jaar zich inschrijven bij een mutualiteit. Dit is een gezondheidsverzekering die instaat voor (gedeeltelijke) terugbetaling bij ziekte of ongevallen. De andere optie is om zich in te schrijven voor de gratis “hulpkas voor Ziekte- en Invalideiteitsverzekering’, die enkel de door het RIZIV erkende geneeskundige prestaties terugbetaalt.

Als ASO werkt men onder het sui generis statuut en dient men zich aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het kopje Ziekenfonds.

 
 

RIZIV bijdrage

Als geconventioneerd arts (en tijdens je opleiding ben je verplicht geconventioneerd) krijgt men jaarlijks een bedrag van het RIZIV. Dit bedrag dient rechtstreeks in een verzekering voor aanvullend pensioen (VAP) of gewaarborgd inkomen te worden gestort. Er zijn verschillende verzekeringsorganisaties die zulke contracten aanbieden met elk eigen accenten en voordelen. Om je hierin wegwijs te maken staan een hele horde makelaars te springen aangezien dit voor hen ook lucratieve contracten zijn. 

100% neutraal zullen deze makelaars nooit zijn, maar kies een adviseur/makelaar waar je je goed bij voelt, een die je vertrouwt. Zie hen als je huisarts wat betreft verzekeringen. Als je niet begrijpt wat ze vertellen of als je achter hun rug toch andere dingen gaat doen, heeft het niet veel zin dat je er überhaupt een hebt.

Voorbeelden van adviseurs/makelaars zijn Amonis, Infinia, B.BA verzekeringen, Infides en Medicus Specialist. 

Deze bijdrage, dekt afhankelijk van de organisatie waarmee u zich heeft aangesloten:

– Invaliditeitsverzekering
– Vergoeding bij “zware ziekte”
– Moederschapsuitkering
– Overlijden
– Opbouw pensioen

Meer informatie over de rizivbijdrage vindt u op: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/Paginas/sociaal-statuut-artsen.aspx

 
 

Verzekeringen

Ziekenfonds

Als je niet onder eigen naam een ziekteverzekering (= “mutualiteit”) hebt, bijvoorbeeld omdat je via je ouders verzekerd bent, zul je je moeten verzekeren op het moment dat je begint met werken. Er zijn verschillende ziekenfondsen. De naam van de ziekenfondsen (bijvoorbeeld Christelijke mutualiteit of Liberale mutualiteit) verwijst naar de ontstaansgeschiedenis, maar heeft verder geen invloed op de dienstverlening. Alle ziekenfondsen staan voor iedereen open. Het ziekenfonds zal naast de medische verzorging eveneens tussenkomen voor uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en uitkeringen tijdens zwangerschapsverlof. 
 
Men moet een jaarlijkse of driemaandelijkse bijdrage afstaan. Elk ziekenfonds betaalt een wettelijk bepaald bedrag terug voor door het RIZIV erkende geneeskundige prestaties, bijvoorbeeld een consultatie bij de huisarts. 
 
Afhankelijk van het ziekenfonds en de regio die je kiest, in combinatie met de polis kun je nog in aanmerkingen komen voor extra terugbetalingen zoals:
– Een jaarlijkse oftalmologische vergoeding voor bijvoorbeeld bril of lenzen
– Een jaarlijkse vergoeding voor lidmaatschap van een sportvereniging
– Bepaalde tandheelkundige ingrepen
– Een vergoeding voor vaccinaties bij verre reizen
– Een terugbetaling van advies van een dietist
– Een financië²le tegemoetkoming voor stoppen met roken
– Terugbetaling van sommige alternatieve geneeswijzen
 
Het is dus zeer afhankelijk van je profiel bij welke ziekenfonds je het meest voordelig uit bent. Daarom dient men deze keuze ook zorgvuldig te maken en goed te vergelijken. Een alternatief voor het ziekenfonds is de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, een gratis ziekteverzekeringsfonds. De terugbetalingen van deze verzekering zijn echter beperkt in vergelijking met veel van de ziekenfondsen. 
 
Er zijn vijf landelijke ziekenfondsen in België: de christelijke, de socialistische en de liberale mutualiteit en het neutrale en het onafhankelijke ziekenfonds.
 
 

Hospitalisatieverzekering

De wettelijke ziekteverzekering, al dan niet met aanvullende ziekteverzekering in je mutualiteit dekt slechts een beperkt deel van de kosten tijdens een hospitalisatie. Een hospitalisatieverzekering vergoedt – nadat de normale verzekering tussen is gekomen – de rest van de kosten die bij de hospitalisatie gemaakt zijn. Deze kunnen enorm oplopen. Zo kan het voorkomen dat tijdens een (onverwachte) ziekenhuisopname 25% van de kosten voor eigen rekening zijn. 
 
Daarom is zo’n verzekering ondanks dat ze niet verplicht is wel aan te raden. Belangrijk is te vermelden dat sommige werkgevers een hospitalisatieverzekering aanbieden in hun loonpakket, soms zelfs voor hun partner. Het is daarom wijs om je te informeren bij desbetreffende stageplaats of er een hospitalisatieverzekering voor je voorzien is. 

 
 
 

Brandverzekering

Als huurder of eigenaar moet je verplicht een brandverzekering nemen (bij een huurwoning verzekert de huurder zijn inboedel en de eigenaar het gebouw). Deze dekt o.a. schade door brand, explosie, rook en waterschade. Daarnaast kun je nog aanvullende dekkingen nemen die je woning extra beschermen. 
 
De prijs die je moet betalen hangt niet alleen af van de firma die je kiest, maar is afhankelijk van de gegevens van je woning (grootte, bouwjaar, …), de verzekerde waarde van de woning/inboedel, de gegevens van de verzekeringsnemmer en ook afhankelijk van de aanbieder. 
 
Hiervoor kan je je uiteraard laten adviseren door je eventuele makelaar. Je kunt ook al de verschillende brandverzekeringen vergelijken op:
 
 
 
 

Familiale verzekering

Deze verzekering dekt een ongeluk in de privésfeer waar schade wordt toegebracht aan een ander, bijvoorbeeld als een bloempot van uw balkon op het hoofd van een passant valt. Een schadevergoeding kent géén limieten, waardoor deze flink kan oplopen. Deze verzekering is niet verplicht, maar kan nuttig zijn als je wilt voorkomen ooit een grootte schadeclaim zou kunnen oplopen omwille van een moment van onoplettendheid. 
 
 
 
 

Autoverzekering

Indien je met de auto op de weg gaat ben je verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) af te sluiten. Deze verzekering dekt de lichamelijke en materiele schade die jouw wagen aan derden toebrengt. Indien je je wagen ook voor het werk zelf gebruikt, itt enkel voor woon-werkverkeer en prive-gebruik, bijvoorbeeld om huisbezoeken te doen, dan moet je wagen ook voor beroepsgebruik verzekerd zijn (wat duurder is). De prijs van de autoverzekering hangt verder onder andere af van de formule, je auto, je gebruik, je schadeverleden, …

De meeste autoverzekeringen zijn onder drie formules te scharen:
-BA autoverzekering
Wettelijk verplicht, dekt schade die jij met jouw wagen aan derden veroorzaakt
-Mini-omnium
Dekt eveneens schade door brand, diefstal, aanrijding met dieren, ..
-Full-omnium
Dekt eveneens eigen schade.

 
 

Tijdens de opleiding

Stageboekje

Stagerapport indienen van arts-specialist. Dit moet binnen drie maanden na het einde van elk stagejaar. Dit wordt via een stagerapport of via medbook gedaan. Als dit niet binnen drie maanden gedaan wordt, kan de erkenningscommissie adviseren uw stageplan te verlengen.

Wat moet ingediend worden?
-Stagerapport (een pdf of scan van medbook)
-Verslag stagemeester met evaluatie
-Veslag kandidaat met zelfreflectie

Dit kan zowel manueel worden ingediend via post:
Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel
En eveneens tijdens sommige maanden via het e-loket.
https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/stageboekje/geneesheerG

Wijziging stageplan

Het stageplan dient, bij verandering, opnieuw ondertekend, uitgeprint en goedgekeurd te worden.

Afhankelijk van je specialisme kan dit elk jaar opnieuw het geval zijn. 

Men hoeft in tegenstelling tot aan het begin van de opleiding geen faculteit attest aanvaarding, attest inschrijving orde der artsen of een opleidingsovereenkomst op te sturen.

Belastingen

Voor belastingen zijn er verschillende opties. Zo kun je voor een boekhouder kiezen, of de boekhouding zelf doen. Een gemakkelijke manier is om hier voor het forfait te kiezen, dit betekent een afrekening van geschatte kosten. Dit scheelt je een hoop administratieve last, en is afhankelijk van je totaal gemaakte kosten voordeliger of minder volledig. Je moet namelijk al erg veel kosten maken om boven het forfait uit te komen. 

Bij de eerste belastingaangifte in 2019 zullen de meeste startende artsen kiezen voor een forfait, aangezien hier een extra toeslag op staat.

Een boekhouder kost geld, afhankelijk hoe zeer je administratief op orde bent. Je kunt onder andere een deel van je woning, je maaltijden tijdens werk, giften, bureaumateriaal aftrekken. Het bedrag moet dan boven een bepaald gegeven zitten voordat het fiscaal voordelig is. Teruggave van het belastingbedrag zal plaatsvinden in het jaar na het belastingsjaar.

 

Pensioensparen

Sommige assistenten zullen er al voor kiezen om te gaan pensioensparen. Hier zul je een bepaald bedrag per maand storten op een rekening waarvan je een groot deel later kunt terugtrekken bij de belasting. Het bedrag op deze rekening kan vervolgens geinvesteerd worden. Er zijn verschillende vormen van pensioensparen. Hiervoor vraag je best advies aan je bank of je makelaar.

 

Domicilieren

Waar je je domicilieert heeft invloed op bepaalde vergoedingen die je kunt ontvangen. Ga je nog elk weekend naar huis? Dan kan het met het doorrekenen van reiskosten of het huren van een appartement belastingtechnisch gunstig zijn om je domicilieadres thuis te behouden. 

 

Huren of kopen

Je zal, als je éénmaal een inkomen hebt, ook moeten kiezen of je gaat huren of kopen. Het leven van een assistent is vaak onvoorspelbaar. Hierdoor kan het voordelig zijn in eerste instantie te huren. Je zal geen financiele verplichtingen na moeten komen als je bijvoorbeeld moeten wijzigen van stageplaats, stoppen met je opleiding of een andere onverwachte wending anders dan die in je huurcontract zijn opgenomen. Ook zullen kosten op basis van slijtage voor de verhuurder zijn.

 

Het voordeel van kopen is natuurlijk dat je de lening over een bepaalde periode kunt inlossen. Hierdoor zal de aanschaf van een woning/appartement een goede investing kunnen zijn. Wat belangrijk is om te weten dat voor aanschaf van een woning men ook nog 7% beschrijf over het totale bedrag dient te betalen. Ook moet er jaarlijks het kadastraal inkomen van de woning aan de Belgische staat worden afgedragen. Eveneens zullen eventuele onverwachte kosten die bij het onderhoud komen volledig voor jouw rekening zijn. Daarnaast zul je ook een bepaald bedrag moeten betalen als hypotheekrente, gelukkig kun je hier bij de belasting wel een deel van terugkrijgen. 

 

 

Na de opleiding

 

Informatie van na de opleiding is momenteel nog niet zo relevant, hieronder toch een korte summiere samenvatting van de verschillende stappen die mogelijk zijn. Momenteel is dit deel van de website nog onder constructie!

Residentschap

Na de opleiding tot specialist kan men zich nog verder sub specialiseren middels een residentschap. Men is hiervoor nog geen staflid, maar men zal wel extra verantwoordelijkheden dragen ten opzichte van een assistent.  

 

Associatie

Associatie. Bij een associatie zal je vaak een percentage van je inkomen moeten afdragen aan de organisatie. Afhankelijk van je specialisme kan dit variëren tussen10 en 50 % van je bruto inkomen.

 
 

Accreditatie

Accreditering bij het RIZIV wordt gezien als een extra kwaliteitscontrole en stimulans voor artsen om in te staan van de kwaliteit van hun kennis en kunde.
Eveneens wordt hier het maatschappelijk verantwoord gebruik van middelen mee gezien. Er is een extra financiele stimulans voor deze actie.

Deze houdt in:
– een jaarlijks forfatair accrediteringshonarium
– een verhoogd honorarium voor raadpleging/huisbezoek

Deze aanvraag gebeurt via de RIZIV website.

Een accreditering aanvragen kan simultaan met het aanvragen van erkenning, en kan nog tot drie maanden nadat deze is toegekend.

 
 

Erkenning

Erkenning

 
 

Verzekering

Verzekering

 
 

Gewaarborgd inkomen

Gewaarborgd inkomen

 
 

Bronnen

 

INFINIA : Enkel nog de brochure van dit jaar, om te starten als zelfstandig arts. Mapje B.BA verzekeringen in de boekenkast. Wel ook heel interessant. 

HOP : haio.be/documenten

ICHO

Website is vernieuwd. https://www.icho-info.be/application/content/content/page/34

https://blog.liantis.be/nl/zelfstandig-worden/hoe-start-ik-als-arts

https://www.ziekenfondsenvergelijken.be/ 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/infobox-geneesheer-specialist.pdf